*ST众泰 (000980.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

财务摘要(单季度) (*ST众泰 )

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2021年第三季度 2021年第二季度 2021年第一季度 2020年第四季度 2020年第三季度 2020年第二季度 2020年第一季度
单季度财务指标:
 单季度每股收益(元) - - - -5.00 - - -
 单季度销售毛利率(%) 6.00 17.00 2.00 12.00 -44.00 - -4.00
 单季度销售净利率(%) -104.00 -278.00 -125.00 -2,588.00 -250.00 -110.00 -199.00
 单季度净资产收益率ROE(%) 4.00 10.00 6.00 -4,706.00 -10.00 -9.00 -6.00
 单季度总资产净利率ROA(%) -3.00 -5.00 -3.00 -65.00 -3.00 -3.00 -2.00
单季度财务摘要:
 单季度营业总收入(元) 227,460,773.00 178,964,222.00 205,343,302.00 357,064,080.00 211,318,084.00 559,984,147.00 209,803,738.00
 单季度营业总成本(元) 458,650,638.00 405,396,172.00 461,716,884.00 958,638,889.00 714,914,272.00 853,881,920.00 630,445,364.00
 单季度营业收入(元) 227,460,773.00 178,964,222.00 205,343,302.00 357,064,080.00 211,318,084.00 559,984,147.00 209,803,738.00
 单季度营业利润(元) -247,147,630.00 -477,821,336.00 -254,004,352.00 -8,563,591,846.00 -485,138,015.00 -662,216,180.00 -418,467,361.00
 单季度利润总额(元) -236,149,279.00 -498,091,997.00 -255,891,055.00 -8,787,417,185.00 -498,219,038.00 -696,494,206.00 -418,242,402.00
 单季度净利润(元) -236,149,279.00 -498,091,997.00 -255,891,055.00 -9,240,918,927.00 -527,618,156.00 -617,165,191.00 -418,242,402.00
 单季度归属母公司股东的净利润(元) -237,572,861.00 -497,787,798.00 -254,811,043.00 -9,238,448,455.00 -528,920,272.00 -616,642,961.00 -417,444,128.00
 单季度经营活动产生的现金流量(元) 40,179,941.00 -279,998,291.00 22,984,125.00 265,412,440.00 50,432,571.00 -761,267,436.00 -962,081,042.00
 单季度投资活动产生的现金流量(元) -3,664,117.00 1,696,991.00 -1,744,672.00 86,199,441.00 89,903,899.00 -94,553,785.00 -1,960,352.00
 单季度筹资活动产生的现金流量(元) -49,371,274.00 248,742,068.00 -13,999,400.00 -424,222,196.00 -114,921,421.00 738,041,469.00 -49,983,775.00
 单季度现金及现金等价物净增加(元) -12,856,274.00 -29,572,952.00 7,240,053.00 -73,178,760.00 25,413,654.00 -117,773,965.00 -1,014,025,170.00